Algemene voorwaarden

Laatste update op 22/11/2023

1. Toepasselijkheid

1.1. Behoudens andersluidende, schriftelijke overeenkomst (bijzondere voorwaarden, bestelbon…) wordt de rechtsverhouding tussen @vantage BV en de koper geregeld door deze algemene verkoopsvoorwaarden. Afwijkingen dienen steeds uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen tussen @vantage BV en de koper.

1.2. De koper erkent uitdrukkelijk dat hij verzaakt aan zijn eigen algemene of bijzondere voorwaarden. Aanvaarding van een bestelbon door @vantage BV geldt niet als aanvaarding van de algemene of bijzondere voorwaarden van de koper.

2. Offerte en prijs

2.1. De offertes van @vantage BV zijn, tot aan hun aanvaarding, vrijblijvend en indicatief.

2.2. Werken die niet zijn opgenomen in de offerte zullen in regie aangerekend worden. Hetzelfde geldt voor PVC schrijnwerk, specifiek op deuren, schuiframen en kantelramen. Mogelijke interventies voor het bijregelen e.d. worden doorgerekend. Bijkomende werfvergaderingen of plaatsbezoeken op vraag van de koper worden doorgerekend aan de alsdan geldende uurtarieven.

2.3. De offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders vermeld. Daarna is @vantage BV niet meer door het aanbod gebonden.

2.4. De offertes van @vantage BV dienen schriftelijk te worden aanvaard door de koper. Tussen partijen komt pas een overeenkomst tot stand: • wanneer een offerte ongewijzigd en zonder voorbehoud door de koper wordt aanvaard binnen 30 dagen na ontvangst en/of • wanneer een bestelbon van de koper conform verklaard is door @vantage BV

2.5. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt bepaald, zijn de prijzen in de offertes van @vantage BV exclusief btw. De opgegeven prijzen gelden enkel bij totaalbestelling van de offerte, tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen.

2.6. De technische beschrijving kan afwijken van de tekening. De tekening heeft voorrang op de technische beschrijving en wordt als ‘as-build’ document aanzien. De koper verbindt er zich toe deze zorgvuldig na te kijken om eventuele misverstanden/fouten te vermijden.

3. Levering en plaatsing

3.1. De plaats van levering is deze die door de koper wordt aangegeven. De koper dient steeds aanwezig te zijn op het tijdstip van de levering.

3.2. De leveringstermijn is indicatief en bindt @vantage BV niet. @vantage BV heeft een middelenverbintenis om deze leveringstermijn na te komen. Wanneer vertraging in de levering te wijten is aan omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van @vantage BV, geeft deze vertraging in geen geval aanleiding tot enige schadevergoeding aan de koper, laat staan tot ontbinding van de overeenkomst.

3.3. De vervoerskosten alsook de plaatsingskosten zijn voor rekening van de koper. Deze kosten worden opgenomen in de offerte.

3.4. Indien er door het ontbreken van de vereiste vergunningen, of door andere omstandigheden waarvoor de koper verantwoordelijk is, niet kan geleverd worden op de afgesproken plaats en datum van levering, zijn de kosten verbonden aan de laattijdige inontvangstname (stockagekosten, vervoerskosten…) ten laste van de koper. Het risico van de goederen gaat evenwel vanaf dat ogenblik al over op de koper.

3.5. Bij het uitstellen van de levering door de koper zijn de extra kosten voor diens rekening.

3.6. Elektrische- en sanitaire installaties worden exclusief keuring/keuringsverslag geleverd, tenzij anders overeengekomen.

4. Betaling

4.1. Alle facturen van @vantage BV zijn betaalbaar tegen de vervaldatum. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen volgt deze vervaldatum 7 dagen na de factuurdatum.

4.2. Een betwisting van een factuur, dient per aangetekende brief uiterlijk binnen de 8 dagen te worden meegedeeld. Elk protest na verloop van deze termijn is ongegrond.

4.3. Facturen die niet tijdig worden betaald, zullen automatisch en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling verhoogd worden met verwijlintresten aan 10%, en met een conventionele schadevergoeding gelijk aan 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 500 EUR.

4.4. Ingeval de tijdige betaling uitblijft, behoudt @vantage BV zich het recht voor om haar verdere prestaties op te schorten tot de betaling volledig werd uitgevoerd.

4.5. De koper is niet gerechtigd om zijn betalingsverbintenis(sen) te compenseren met enige andere vordering waarover hij meent te beschikken t.a.v. @vantage BV.

5. Wijziging, annulering of niet-nakoming

5.1. Elke wijziging of annulering van de bestelling door de koper vereist een schriftelijk akkoord van @vantage BV.

5.2. Wanneer de koper de bestelling annuleert, is hij een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 15% van de waarde van de bestelling, onverminderd de mogelijkheid voor de @vantage BV om zijn hogere bewezen schade ten gevolge van de verbreking van de overeenkomst door de koper te vorderen. Omgekeerd, ingeval @vantage BV haar leveringsverbintenis niet nakomt, is zij, behalve in geval van overmacht, een schadevergoeding verschuldigd aan de koper voor de rechtstreekse en voorzienbare schade, binnen de aansprakelijkheidsgrenzen zoals voorzien in artikel 6.

5.3. Wanneer de koper zijn verplichtingen niet nakomt, behoudt @vantage BV zich het recht voor om hetzij de uitvoering van de overeenkomst te vorderen, hetzij de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden mits betaling van een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 15% van de waarde van de bestelling, onverminderd de mogelijkheid voor de @vantage BV om haar hogere bewezen schade ten gevolge van de niet-nakoming van de overeenkomst door de koper te vorderen.

6. Aansprakelijkheid

6.1. De verbintenissen van @vantage BV ingevolge de koopovereenkomst tussen partijen zijn middelenverbintenissen.

6.2. De koper is verplicht om het geleverde goed dadelijk na ontvangst te inspecteren. @vantage BV zal slechts aansprakelijk zijn voor zichtbare gebreken van het geleverde goed als deze door de koper dadelijk en schriftelijk gemeld worden, op datum van de levering.

6.3. De aansprakelijkheid van @vantage BV voor eventuele verborgen gebreken van de geleverde goederen blijft t.a.v. professionele kopers beperkt tot de gebreken die zich manifesteren binnen een termijn van 6 maanden na de levering. Het verborgen gebrek dient bovendien, op straffe van verval van verhaal, onmiddellijk en uiterlijk binnen de 72 uur na de ontdekking ervan, per aangetekend schrijven door de koper aan @vantage BV te worden gemeld. Deze melding dient een gedetailleerde beschrijving van het gebrek te bevatten. Particuliere kopers kunnen aanspraak maken op de wettelijke garantie inzake consumentenkoop. Een klacht wegens verborgen gebreken schort de betalingsverplichting in hoofde van de koper nooit op.

6.4. Eventuele misverstanden of fouten die het gevolg zijn van een gebrek aan nazicht van de tekening en technische beschrijving door de koper, zijn niet toerekenbaar aan @vantage BV.

6.5. De geleverde goederen voldoen niet aan een bepaalde brandweerstand of EPB-norm, tenzij dit expliciet is vermeld in de offerte. @vantage BV kan op geen enkel moment aansprakelijk worden gesteld indien er achteraf blijkt dat de geleverde goederen en/of het gebouw alsnog aan een brandweerstand of EPB-norm dient te voldoen.

6.6. Ingeval een gebrek in het geleverde goed wordt aangetoond waarvoor @vantage BV aansprakelijk is, kan zij enkel worden verplicht het gebrekkige onderdeel te vervangen of herstellen.

6.7. Is vervanging of herstel niet mogelijk, dan kan @vantage BV in elk geval nooit gehouden zijn tot vergoeding van onrechtstreekse schade die voortvloeit uit een gebrekkige uitvoering van de overeenkomst of enige andere aansprakelijkheidsgrond. Te denken valt o.m. aan winstderving, verlies van klanten, reputatieschade etc.

6.8. @vantage BV kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van een interventie van een derde of als gevolg van een eigen fout van de klant (verkeerd gebruik, overmatig gebruik, gebrek aan zorg aan de verkochte goederen, schade als gevolg van het vervoer etc.).

6.9. Behoudens in het geval van bedrog of zware fout, is de aansprakelijkheid van @vantage BV in elk geval beperkt tot het bedrag waarvoor @vantage BV is verzekerd en kan zij in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor een hoger bedrag dan de totaalprijs, excl. btw van de verkochte goederen.

6.10. @vantage BV is niet aansprakelijk voor eventele schade aan toegangswegen, opritten, gevels en de ruimere omgeving van de plaats van levering.

7. Eigendomsvoorbehoud en overgang van risico

7.1. De eigendom van de verkochte goederen gaat pas over op de koper na volledige voldoening van al hetgeen de koper verschuldigd is, d.w.z. na betaling van de prijs, met inbegrip van de kosten, intresten en eventuele schadevergoeding. Het risico van verlies of tenietgaan van de verkochte goederen gaat evenwel integraal over op de koper vanaf de datum van levering of vanaf het in gebreke blijven van de koper om de goederen in ontvangst te nemen overeenkomstig artikel 3.

7.2. Tot het ogenblik dat de eigendom van de verkochte goederen op de koper is overgegaan, is het de koper uitdrukkelijk verboden om de geleverde goederen te vervreemden of over te dragen, te verpanden of met enige andere zekerheid te bezwaren. In geval van een beslag of een aanspraak door een derde op de verkochte goederen die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, verbindt de koper zich ertoe om @vantage BV onmiddellijk via aangetekend schrijven te verwittigen. Tot aan de volledige betaling van de prijs, moet de koper de geleverde goederen in perfecte staat onderhouden.

7.3. De koper dient deze goederen tot op het ogenblik van de eigendomsoverdracht ingevolge volledige betaling te verzekeren tegen alle gebruikelijke risico’s (met inbegrip van brand, waterschade, diefstal en soortgelijke risico’s) en de desbetreffende verzekeringspolis op eerste verzoek ter inzage aan @vantage BV voorleggen. In geval het verzekerde risico zich voordoet cedeert de koper zijn vordering op de verzekeringsmaatschappij aan @vantage BV, tot zekerheid van de onbetaalde prijs en toebehoren waarop @vantage BV gerechtigd is.

8. Gebruik

De geleverde goederen mogen pas in gebruik genomen worden door de koper na de oplevering en nadat alle financiële verplichtingen zijn nagekomen. Als de klant, vóór de oplevering, de installatie reeds in gebruik neemt, wordt deze in gebruikname als moment van oplevering beschouwd.

9. Ontbinding en beëindiging

9.1. De ontbinding van de overeenkomst is slechts mogelijk nadat de in gebreke blijvende partij een redelijke mogelijkheid is gegeven om toch aan haar verplichtingen te voldoen, na ingebrekestelling. De beëindiging doet geen afbreuk aan de mogelijkheid om verdere rechten uit te oefenen voor de schade geleden ten gevolge van contractuele wanprestatie.

9.2. Indien één van de partijen niet meer aan de verplichtingen van de overeenkomst kan voldoen ten gevolge van een staat van faillissement, gerechtelijke reorganisatie of een wijziging aan de juridische toestand waardoor de kredietwaardigheid ernstig kan worden aangetast, wordt de overeenkomst onmiddellijk, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden beschouwd.

10. Overmacht en imprevisie

10.1. In geval van overmacht, zoals o.m. staking, brand, epidemie en vertragingen in productie of transport om welke reden dan ook, import- of exportbeperkingen of andere maatregelen van de overheid, het falen of tekortkomen van leveranciers of dienstverleners van @vantage BV, etc. wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang de oorzaak van de overmacht de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maakt, zonder dat de koper aanspraak kan maken op schadevergoeding en/of de overeenkomst kan ontbinden lastens @vantage BV. De verbintenis tot betaling van een geldsom kan evenwel nooit onmogelijk zijn. Een gebrek aan liquiditeit of solvabiliteit kan derhalve nooit een grond van overmacht uitmaken.

10.2. In geval van blijvende overmacht zijn partijen wel gerechtigd om de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen of de uitvoering van de overeenkomst in onderling overleg aan te passen aan de niet-toerekenbare omstandigheden, en dit zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

10.3. Indien er zich, buiten de gevallen van overmacht, onvoorzienbare en ontoerekenbare omstandigheden zoals onder meer, maar niet beperkt tot zeer ernstige en aanhoudende leveringsproblemen voordoen na de contractsluiting, die van die aard zijn dat niet redelijkerwijze van @vantage BV kan worden verwacht dat zij de overeengekomen prestaties verder uitvoert, dan heeft @vantage BV het recht haar prestaties op te schorten en nieuwe voorwaarden en/of prestaties voor te stellen. In geval de koper dit weigert, is @vantage BV gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden.

11. Vergunningen

11.1. @vantage BV staat niet in voor de aanvraag en de verkrijging van de eventueel vereiste omgevingsvergunning. Dit is de verantwoordelijkheid van de koper. 11.2. Evenmin is @vantage BV verantwoordelijk voor de aanvraag en de verkrijging van de eventueel vereiste bouwvergunning, of enige andere noodzakelijke of nuttige vergunning.

11.3. De verkochte goederen voldoen in beginsel niet aan de brandweerstand of EPB norm, tenzij dit uitdrukkelijk anders wordt vermeld in de offerte. @vantage BV kan niet verantwoordelijk worden gehouden als achteraf zou blijken dat de goederen hieraan dienen te voldoen.

12. Niet-concurrentie

De geleverde goederen en diensten mogen niet worden gekopieerd of aangewend voor concurrerende of commerciële doeleinden zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van @vantage BV. De gebruikte studies, plannen, documenten, schetsen, tekeningen, stalen en ontwerpen worden geen eigendom van de koper. Als deze documenten aan de koper worden overhandigd, mogen zij niet misbruikt worden, noch door de koper, noch door derden. Zij moeten op eenvoudig verzoek onmiddellijk worden geretourneerd aan @vantage BV.

13. Nietigheid

De nietigheid van één of meerdere bepalingen van de bijzondere voorwaarden of van deze algemene verkoopsvoorwaarden heeft niet de nietigheid van de volledige overeenkomst tot gevolg en tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

14. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

14.1. Op de overeenkomst en de rechtsverhouding tussen partijen is het Belgische recht van toepassing.

14.2. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen bevoegd.