fbpx

Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid

1.1. Behoudens andersluidende, schriftelijke overeenkomst (bijzondere voorwaarden, bestelbon…) wordt de rechtsverhouding tussen @vantage 4 you BV (hiernavolgend @vantage) en de koper geregeld door deze algemene verkoopsvoorwaarden. 

1.2. De koper verklaart kennis te hebben genomen van deze verkoopsvoorwaarden. De koper stemt in met deze algemene verkoopsvoorwaarden door de aanvaarding van de offerte van @vantage.

1.3. Deze algemene verkoopsvoorwaarden van @vantage hebben voorrang op de eventuele algemene voorwaarden van de koper.

2. Offerte en prijs

2.1. De offertes van @vantage zijn, tot aan hun aanvaarding, vrijblijvend en indicatief. 

2.2. Werken die niet zijn opgenomen in de offerte zullen in regie aangerekend worden. Hetzelfde geldt voor PVC schrijnwerk, specifiek op deuren, schuiframen en kantelramen. Mogelijke interventies voor het bijregelen e.d. worden doorgerekend. Bijkomende werfvergaderingen of plaatsbezoeken op vraag van de koper worden doorgerekend aan 69,00 EUR/uur.

2.3. De offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders vermeld.

2.4. De offertes van @vantage dienen schriftelijk te worden aanvaard door de koper. Pas wanneer een offerte ongewijzigd en zonder voorbehoud door de koper wordt aanvaard binnen 30 dagen na ontvangst en/of een bestelbon van de koper conform verklaard is door @vantage BV, komt tussen partijen een overeenkomst tot stand.

2.5. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt bepaald, zijn de prijzen in de offertes van @vantage BV exclusief btw. De opgegeven prijzen gelden enkel bij totaalbestelling van de offerte, tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen.

2.6. De technische beschrijving kan afwijken van de tekening. De tekening heeft voorrang op de technische beschrijving en wordt als ‘as-build’ document aanzien. De koper verbindt er zich toe deze zorgvuldig na te kijken om eventuele misverstanden/fouten te vermijden.

3. Levering en plaatsing

3.1. De plaats van levering is deze die door de koper wordt aangegeven. De koper dient steeds aanwezig te zijn op het tijdstip van de levering.

3.2. De leveringstermijn is indicatief en bindt @vantage niet. @vantage heeft een middelenverbintenis om deze leveringstermijn na te komen. Wanneer vertraging in de levering te wijten is aan omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van @vantage, geeft deze vertraging in geen geval aanleiding tot enige schadevergoeding aan de koper, laat staan tot ontbinding van de overeenkomst. 

3.3. De vervoerskosten alsook de plaatsingskosten zijn voor rekening van de koper. Deze worden opgenomen in de offerte.

3.4. Indien er door het ontbreken van de vereiste vergunningen, of door andere omstandigheden waarvoor de koper verantwoordelijk is, niet kan geleverd worden op de afgesproken plaats en datum van levering, zijn de kosten verbonden aan de laattijdige inontvangstname (stockagekosten, vervoerskosten…) ten laste van de koper. Het risico van de goederen gaat evenwel vanaf dat ogenblik al over op de koper.

3.5. Bij het uitstellen van de levering door de koper wordt een vaste kost aangerekend van 0,0125 EUR/kg materiaal en een variabele kost van 1,2% van de totale verkoopprijs per maand uitstel met een minimum van één maand.

3.6. Elektrische- en sanitaire installatie zijn aangeboden exclusief keuring/keuringsverslag, tenzij anders overeengekomen.

4. Betaling

4.1. Alle facturen van @vantage zijn betaalbaar tegen de vervaldatum. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen volgt deze vervaldatum 30 dagen na de factuurdatum. 

4.2. Facturen die betwist zijn, dienen geprotesteerd te worden per aangetekende brief uiterlijk binnen de 8 dagen na hun ontvangst. Elk protest na verloop van deze termijn is ongegrond.

4.3. Facturen die niet tijdig worden betaald, zullen automatisch en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling verhoogd worden met verwijlintresten aan 10%, en met een conventionele schadevergoeding gelijk aan 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 500 EUR.

4.4. Ingeval de tijdige betaling uitblijft, behoudt @vantage zich het recht voor om haar verdere prestaties op te schorten tot de betaling volledig werd uitgevoerd.

4.5. De koper is niet gerechtigd om zijn betalingsverbintenis(sen) te compenseren met enige andere vordering waarover hij meent te beschikken t.a.v. @vantage.

5. Annulering

In geval van annulering van de bestelling, is de koper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 15% van de waarde van de bestelling. Omgekeerd, ingeval @vantage haar leveringsverbintenis niet nakomt, is zij, behoudens in geval van overmacht, een schadevergoeding verschuldigd aan de koper voor de rechtstreekse en voorzienbare schade, binnen de aansprakelijkheidsgrenzen zoals voorzien in artikel 6.

6. Aansprakelijkheid

6.1. De verbintenissen van @vantage ingevolge de koopovereenkomst tussen partijen zijn middelenverbintenissen.

6.2. De koper is verplicht om het geleverde goed dadelijk na ontvangst te inspecteren. @vantage zal slechts aansprakelijk zijn voor zichtbare gebreken van het geleverde goed als deze door de koper dadelijk en schriftelijk gemeld worden, op datum van de levering.

6.3. De aansprakelijkheid van @vantage voor eventuele verborgen gebreken van de geleverde goederen blijft t.a.v. professionele kopers beperkt tot de gebreken die zich manifesteren binnen een termijn van 6 maanden na de levering. Het verborgen gebrek dient bovendien, op straffe van verval van verhaal, onmiddellijk en uiterlijk binnen de 72 uur na de ontdekking ervan, per aangetekend schrijven door de koper aan @vantage te worden gemeld. Deze melding dient een gedetailleerde beschrijving van het gebrek te bevatten.

Een klacht wegens verborgen gebreken schort de betalingsverplichting in hoofde van de koper niet op, ongeacht of het een professionele koper betreft of niet.

6.4. Eventuele misverstanden of fouten die het gevolg zijn van een gebrek aan nazicht van de tekening en technische beschrijving door de koper, zijn niet toerekenbaar aan @vantage.

6.5. De geleverde goederen voldoen niet aan een bepaalde brandweerstand of EPB-norm, tenzij dit expliciet is vermeld in de offerte. @vantage kan op geen enkel moment aansprakelijk worden gesteld indien er achteraf blijkt dat de geleverde goederen en/of het gebouw alsnog aan een brandweerstand of EPB-norm dient te voldoen.

6.6. Ingeval een gebrek in het geleverde goed wordt aangetoond waarvoor @vantage aansprakelijk is, kan zij enkel worden verplicht het gebrekkige onderdeel te vervangen of herstellen. 

6.7. Is vervanging of herstel niet mogelijk, dan kan @vantage in elk geval nooit gehouden zijn tot vergoeding van onrechtstreekse schade die voortvloeit uit een gebrekkige uitvoering van de overeenkomst of enige andere aansprakelijkheidsgrond.

6.8. Behoudens in het geval van een opzettelijke, zware of veel voorkomende lichte fout, is de aansprakelijkheid van @vantage in elk geval beperkt tot het bedrag waarvoor @vantage is verzekerd. 

6.9. @vantage kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor een hoger bedrag dan de totaalprijs, excl. btw van de verkochte goederen.

6.10. @vantage is niet aansprakelijk voor eventele schade aan toegangswegen, opritten, gevels en de ruimere omgeving van de plaats van levering.

7. Eigendomsvoorbehoud en overgang van risico

7.1. De eigendom van de verkochte goederen gaat pas over op de koper na volledige voldoening van al hetgeen de koper verschuldigd is, d.w.z. na betaling van de prijs, met inbegrip van de kosten, intresten en eventuele schadevergoeding. Het risico van verlies of tenietgaan van de verkochte goederen gaan evenwel integraal over op de koper vanaf de datum van levering of vanaf het in gebreke blijven van de koper om de goederen in ontvangst te nemen overeenkomstig artikel 3.

7.2. Tot het ogenblik dat de eigendom van de verkochte goederen op de koper is overgegaan ingevolge volledige betaling, is het de koper uitdrukkelijk verboden om de geleverde goederen te vervreemden of over te dragen, te verpanden of met enige andere zekerheid te bezwaren. In geval van een beslag of een aanspraak door een derde op de verkochte goederen die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, verbindt de koper zich ertoe om @vantage onmiddellijk via aangetekend schrijven te verwittigen, zodat @vantage haar eigendomsrecht geldend kan maken. Tot aan de volledige betaling van de prijs, zal de koper de geleverde goederen in perfecte staat onderhouden, bij gebreke waaraan hij zich schuldig maakt aan een wanprestatie.

7.3. De koper dient deze goederen tot op het ogenblik van de eigendomsoverdracht ingevolge volledige betaling te verzekeren tegen alle gebruikelijke risico’s (met inbegrip van brand, waterschade, diefstal en soortgelijke risico’s) en de desbetreffende verzekeringspolis op eerste verzoek ter inzage aan @vantage voor te leggen. In geval het verzekerde risico zich voordoet cedeert de koper zijn vordering op de verzekeringsmaatschappij aan @vantage, tot zekerheid van de onbetaalde prijs en toebehoren waarop @vantage gerechtigd is.

8. Gebruik

De geleverde goederen mogen pas in gebruik genomen worden door de koper na de oplevering en nadat alle financiële verplichtingen zijn nagekomen. Als de klant, vóór de oplevering, de installatie reeds in gebruik neemt, wordt deze in gebruikname als moment van oplevering beschouwd. Schending van deze bepaling, brengt de aansprakelijkheid van de koper in het gedrang.

9. Ontbinding en beëindiging

9.1. De ontbinding van de overeenkomst is slechts mogelijk nadat de in gebreke blijvende partij een redelijke mogelijkheid is gegeven om toch aan haar verplichtingen te voldoen, na ingebrekestelling. De beëindiging doet geen afbreuk aan de mogelijkheid om verdere rechten uit te oefenen voor de schade geleden ten gevolge van contractuele wanprestatie.

9.2. Indien één van de partijen niet meer aan de verplichtingen van de overeenkomst kan voldoen ten gevolge van een staat van faillissement, gerechtelijke reorganisatie of een wijziging aan de juridische toestand waardoor de kredietwaardigheid ernstig kan worden aangetast, wordt de overeenkomst onmiddellijk, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden beschouwd.

10. Overmacht en imprevisie

10.1. Partijen zijn niet aansprakelijk wegens vertraging of tekortkoming in de uitvoering van hun verbintenissen indien deze vertraging of tekortkoming door overmacht is ontstaan. Overmacht duidt op alle gebeurtenissen die onafhankelijk zijn van de wil der partijen. Het is niet vereist dat deze gebeurtenissen de uitvoering van de verbintenissen onoverkomelijk maken, het volstaat dat deze gebeurtenissen de uitvoering ervan zeer ernstig bemoeilijken. Bv. staking, lock-out, zeer ernstige en aanhoudende leveringsproblemen (niet-limitatief)… De verbintenis tot betaling van een geldsom kan evenwel nooit onmogelijk zijn. Een gebrek aan liquiditeit of solvabiliteit kan derhalve nooit een grond van overmacht uitmaken.

10.2. In geval van dergelijke overmacht zijn partijen gerechtigd om de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen of de uitvoering van de overeenkomst in onderling overleg aan te passen aan de niet-toerekenbare omstandigheden, en dit zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

11. Vergunningen

11.1. @vantage staat niet in voor de aanvraag en de verkrijging van de eventueel vereiste omgevingsvergunning. Dit is de verantwoordelijkheid van de koper. 

11.2. Evenmin is @vantage verantwoordelijk voor de aanvraag en de verkrijging van de eventueel vereiste bouwvergunning, of enige andere noodzakelijke of nuttige vergunning.

12. Niet-concurrentie

De geleverde goederen en diensten mogen niet worden gekopieerd of aangewend voor concurrerende of commerciële doeleinden zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van @vantage. De gebruikte studies, plannen, documenten, schetsen, tekeningen, stalen en ontwerpen worden geen eigendom van de koper, die slechts het eigendom van het geleverde goed verkrijgt na betaling van de volledige prijs. Als deze documenten aan de koper worden overhandigd, mogen zij niet misbruikt worden, noch door de koper, noch door derden. Zij moeten op eenvoudig verzoek onmiddellijk worden geretourneerd aan @vantage

13. Nietigheid

De nietigheid van één of meerdere bepalingen van de bijzondere voorwaarden of van deze algemene verkoopsvoorwaarden heeft niet de nietigheid van de volledige overeenkomst tot gevolg en tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

14. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

14.1. De overeenkomst en de rechtsverhouding tussen partijen wordt overheerst door Belgische recht.

14.2. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Antwerpen territoriaal bevoegd.